Algemene Ledenvergadering BV Nieuwegein

U heeft allemaal een uitnodiging ontvangen voor het bijwonen van de
Algemene Ledenvergadering van de Biljartvereniging Nieuwegein.
Het bestuur hoopt dat u allen aanwezig zult zijn.
Lokatie: clublokaal RCN
Datum: 7 september 2020
Tijd: 20:00 uur

Agenda:

01 Opening door de voorzitter
02 Mededelingen
03 Ingekomen stukken
04 Notulen ledenvergadering 23-11-2019
05 Verslag secretaris/verslag wedstrijdleider
06 Verslag penningmeester
07 Verslag Lief en Leed
08 Verslag kascontrolecommissie
09 Decharge bestuur
10 Kledingvoorschriften – clubkleding
11 Begroting
13 Bestuur
Aftredend Theo van Bennekom – penningmeester – niet herkiesbaar
Johan van Hemert – bestuurslid PK – niet herkiesbaar
Reyer Griffioen – kascommissie – aftredend

Verkiezing Voorzitter
Penningmeester
Kascommissie
– Chris Voogd heeft zich aangemeld als beoogd voorzitter – Nico Midavaine heeft zich aangemeld als algemeen bestuurslid
– Herman van ’t Riet en Kees Kerkhof hebben zich aangemeld voor de kascommissie
Kandidaten kunnen zich tot 1 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bij het bestuur.

14 Samenstelling teams
15 Rondvraag
16 Sluiting

Geplaatst in Geen categorie.