Biljart Vereniging Nieuwegein

Huishoudelijk Reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Clublokaal: RCN te Nieuwegein.

1. Leden 1. Personen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, dienen zich bij één van
de bestuursleden aan te melden, waarna het bestuur zich beraadt tot toelating.
a. Een kandidaat lid mag gedurende een maand kennis maken met de vereniging en gedeeltelijk gebruik maken van de faciliteiten van de vereniging, zonder dat daar de verplichting van lidmaatschap uit voortvloeit.
b. Een uit a. voortkomend lidmaatschap verplicht het nieuwe lid tot het voldoen van contributie vanaf het tijdstip waarop de kennismakingsperiode is ingegaan.
c. Door het enkele aangaan van het lidmaatschap, verklaart het lid de door de ledenvergadering goedgekeurde Statuten en het Huishoudelijk Reglement te erkennen, te zullen naleven en zich hier naar te zullen gedragen en handelen.

Het bestuur zal de toelating als lid weigeren indien:
a. betrokkene de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt met uitzondering van de sectie jeugd,
b. hij eerder door de vereniging en/of enige andere vereniging is gestraft c.q. geroyeerd,
c. naar het oordeel van het bestuur in strijd heeft gehandeld met de biljartsport.

2. Vergadering
1. Per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering uitgeschreven die plaats zal vinden medio
september van het betreffende jaar.
2. Datum en plaats van de vergadering worden, mits het hier niet om spoedeisende gevallen
gaat, twee weken van te voren aangekondigd.
3. Tot de ledenvergadering hebben slechts gewone leden toegang.
4. Stemgerechtigd zijn alle ter vergadering aanwezige leden. Indien stemming op een persoon
betrekking heeft, dan is de betrokken persoon niet stemgerechtigd.
5. Bij stemming geldt de algemene meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden.
6. De notulen van een ledenvergadering dienen op de eerstvolgende vergadering te worden
overlegd en door de leden te worden goedgekeurd. Aldus bekrachtigde notulen leveren het
volledig bewijs van het daarin omschrevene.

Agenda
De agenda van een standaard algemene ledenvergadering zal tenminste de volgende punten bevatten:

a. notulen vorige algemene ledenvergadering,
b. ingekomen stukken,
c. verslag secretaris,
d. verslag penningmeester,
e. verslag kascontrolecommissie,
f. competitie aangelegenheden,
g. toernooien,
h. rondvraag,
i. sluiting.

Indien leden andere punten in de agenda opgenomen wensen te hebben, dan dient dit
minimaal 3 dagen voor de vergadering aan de secretaris kenbaar gemaakt te worden.

3. Verkiezingen.
Verkiezingen welke tot de bevoegdheid behoren van de algemene ledenvergadering
geschieden bij kandidaatstelling zonodig gevolgd door stemming en herstemming in de
vergadering.

Kandidaatstelling voor bestuurslid kan slechts geschieden:
a. op voordracht van het bestuur,
b. door de leden, met een schriftelijke bevestiging van de kandidaat, voorzien van minimaal
3 handtekeningen, ingediend voor aanvang van de vergadering.
c. kandidaatstelling andere functies kan tijdens de algemene ledenvergadering mondeling door
het bestuur geschieden.

- Indien meerdere kandidaten zijn gesteld dan het aantal te vervullen plaatsen ofwel voor een functie, heeft stemming plaats, waarbij degene die de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen heeft behaald, zal worden gekozen.
- Blijft het aantal stemmen gelijk, dan beslist het lot.
- Stemming over personen geschiedt schriftelijk en is geheim, tenzij het hier om een acclamatie gaat.
- Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de ledenvergadering schriftelijke toestemming verlangt.
- Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- Bestuursleden worden gekozen voor een termijn van drie jaar.
- Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast met dien verstande dat elk jaar de helft van het bestuur aftreedt, met dien verstande dat de voorzitter en secretaris niet gelijktijdig aftreden.
- Aftredende bestuursleden zijn terstond weer herkiesbaar.

- UITZONDERING:
- De eerste secretaris na het oprichten van de vereniging treedt na twee jaren af,
- De eerste voorzitter na het oprichten van de vereniging treedt na drie jaren af,
- De eerste penningmeester na het oprichten van de vereniging treedt na vier jaren af.

4. Het Bestuur.
Het dagelijkse bestuur zal bestaan uit:
a. Voorzitter
b. Secretaris
c. Penningmeester

5. Bestuurslidmaatschap.
- Het bestuurslidmaatschap eindigt in elk geval zodra het lidmaatschap verloren
gaat.
- Bestuursleden die tussentijds wensen af te treden geven daarvan kennis aan de secretaris. Dit dient schriftelijk te gebeuren.
- In tussentijdse vacatures moet worden voorzien:
a. Indien het een vacature van het dagelijkse bestuur betreft, binnen 3 maanden.
b. In andere vacatures, in de eerstvolgende ledenvergadering. De nieuw gekozene
neemt op het rooster de plaats in van degene die hij opvolgt.
6. Voorzitter.
- De voorzitter draagt zorg voor het naleven van de statuten, de reglementen en
alle op de leden- en bestuursvergadering genomen besluiten.
- Hij is bij elke officiële vertegenwoordiging de woordvoerder van de vereniging, doch kan deze taak aan een ander bestuurslid overdragen.
- Hij leidt de vergaderingen en stelt daarin de orde vast, behoudens het recht van de ledenvergadering om daarin wijziging in aan te brengen, heeft hij het recht de beraadslagingen te sluiten, indien hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch verplicht die weer te openen, indien tenminste tweederde van het aantal aanwezige dit verlangt.
- Bij ontstentenis van de voorzitter wordt een lid van het dagelijkse bestuur waarnemend voorzitter en zal de functie van voorzitter waarnemen.

7. Contributie.
- De contributiehoogte wordt vastgesteld op de algemene ledenvergadering.
- De contributie wordt bij de leden geïnd over een periode van een jaar, aanvangende op 1 mei van ieder jaar.
- Bij toelating van nieuwe leden is de contributie verplichting onmiddellijk van kracht.
- Bij het aangaan van een lidmaatschap door een nieuw lid, zal de contributie worden berekend naar rato van de duur de periode tot 1 mei, met een minimum van een, twee of drie kwartalen, afhankelijk van de resterende periode tot aan de ingang van het nieuwe contributiejaar.
- De contributie voor het nieuwe seizoen moet uiterlijk 1 mei van het betreffende jaar betaald worden. Indien hier na minimaal twee aanmaningen van het bestuur, voor 15 mei van het betreffende jaar niet aan is voldaan, zal het bestuur een tot royement overgaan en de lokaalhouder, KNBB en WBB informeren over het genomen besluit,
- Leden welke tijdelijk en van korte duur niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen, vragen bij de penningmeester om een regeling. De penningmeester overlegt, alvorens het tot een regeling komt, met de overige bestuursleden.
- Bij tussentijdse opzegging wordt over de resterende periode geen restitutie verleend.

8.Straffen c.q. Royement.
- het niet nakomen van de financiële verplichtingen,
- wangedrag tijdens clubavonden en/of wedstrijden,
- het op enigerlei wijze in diskrediet brengen van de vereniging,
- indien het betreffende lid door de bond is geroyeerd.
- Het niet naleven van verplichtingen voortvloeiend uit de statuten en het huishoudelijk reglement.

Tegen straffen/royement van de vereniging is geen beroep mogelijk. Indien iemand door de vereniging wordt geroyeerd, wordt ervan uitgegaan dat dit een levenslang royement betekent.

Het bestuur is nimmer verantwoordelijk voor schade toegebracht door haar leden.

9. Uitstel wedstrijden.
Het uitstellen van wedstrijden kan alleen geschieden in overleg met de wedstrijdsecretaris.

10. Arbitrage bij wedstrijden
Ieder lid is verplicht om gehoor te geven aan een oproep om bij bijzondere wedstrijden, zoals persoonlijke kampioenschappen, ondersteuning te bieden bij de arbitrage. Een lid die bij herhaling niet verschijnt bij wedstrijden na te zijn opgeroepen voor arbiters werkzaamheden, nader genoemd het 'tellen en schrijven', kan na een waarschuwing of berisping of overige straffen, op grond van artikel 5 der statuten en artikel 8 van het huishoudelijk reglement worden geroyeerd als lid van de vereniging.

11. Clubtenues.
Indien de vereniging clubkleding krijgt voorgeschreven, zijn de leden verplicht deze kleding tijdens alle georganiseerde wedstrijden te dragen.
Op het niet nakomen van deze regel staat een boete van minimaal € 7.50 per keer.
- indien zonder gillet: met een gesloten overhemd, gedragen in de broek,
- indien met gillet: daaronder een zwarte broek.

12. Sponsoring
Vereniging sponsoren moeten voldoen aan algemeen geldende fatsoensnormen.
Teams mogen worden gesponsord door het door de sponsor betalen van wedstrijdkleding die aan de richtlijnen van de biljartbonden moet voldoen.
Deze tunieken dienen tevens van de namen van bestaande, en desgewenst nieuwe sponsoren te zijn of te worden voorzien.
Het verstrekken van financiële middelen door sponsoren aan teams is niet toegestaan.