Privacy verklaring

Privacyverklaring t.b.v. leden van BV Nieuwegein

Dit is de privacyverklaring van Biljartvereniging Nieuwegein, gevestigd te Nieuwegein, Drenthehaven 22b, 3433 PB Nieuwegein, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68696345, hierna te noemen: BV Nieuwegein.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@biljartverenigingnieuwegein.nl.
In onderstaande tekst kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

1. Doel;
administratie t.b.v. facturatie, inschrijving biljartbonden, het verstrekken van informatie door de vereniging.
2. Welke persoonsgegevens;
n.a.w. gegevens, telefoonnummer geboortedatum en e-mailadres.
3. Bewaartermijn:
niet langer dan noodzakelijk voor het functioneren van de vereniging in samenhang met uw lidmaatschap, en na beƫindiging van het lidmaatschap een maximumtijd van 6 maanden.
4. Aan welke partijen worden uw gegevens verstrekt;
aan de biljartbonden KNBB en WBB.
5. Wanneer aan andere of derde partijen informatie persoonsgegevens moet worden verstrekt, zal dat alleen geschieden nadat daar door het betrokken lid schriftelijk toestemming voor werd gegeven.

Het bestuur

JT4518