Verslag buitengewone Algemene Ledenvergadering dd. 23-11-2019

Verslag ALV BV Nieuwegein, d.d. 23-11-2019

1 .Opening

Frans heet na de koffie en taart als voorzitter de aanwezigen welkom.
Van de 64 leden zijn er 25 aanwezig en 7 afmeldingen m.k.

Vervolgens licht hij het doel van deze (buitengewone) ALV toe:

We willen een belangrijk besluit nemen ten aanzien van verbreding van het bestuur.

Hiervoor is volgens onze verenigingsstatuten een ALV nodig.

Aan de wens tot verbreding liggen meerdere overwegingen ten grondslag:

 1. Het bestuur moet er zijn voor de leden. Vanaf de oprichting is gewerkt met een driemans bestuur. Dit is in de praktijk voldoende gebleken om de basis taken uit te voeren. Denk aan wedstrijdwezen, geldzaken, ledenbestand, vergaderen, communicatie intern en extern, overleg lokaal, website, persoonlijke zaken. Maar het zou fijn zijn als we wat meer konden doen: bezoek aan iemand die finale speelt, aandacht voor lief en leed, aandacht voor jeugd,  publicatie uitslagen .

Daarom willen we het bestuur breder maken

 1. Vanaf de oprichting is intensief samengewerkt met de stichting RCN, zijnde onze lokaalhouder. Alles is erop gericht om de biljartsport zo goed en plezierig mogelijk te laten verlopen. In beide besturen zit kennis die hiervoor broodnodig is. We hebben in feite dezelfde doelstelling en willen daarom de krachten gaan bundelen.

Deze zaken optellend is een voorstel gemaakt voor een bestuur , dat breder is en waarin de krachten zijn gebundeld. In de afgelopen periode zijn mensen benaderd met de vraag of ze kandidaat zouden willen zijn.

Daarnaast is de vraag voor tegenkandidaten neergelegd

Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld.

Daarom ligt dit voorstel ligt vandaag ter besluitvorming voor

 1. Besluitvorming samenstelling bestuur

De onderstaande samenstelling ligt voor:

Zittende leden zijn :                Frans Jutte (voorzitter)

Theo van Bennekom (penningmeester)

Kandidaten ten behoeve van de verbreding:

 • Jan van den Hoven Secretaris
 • Wedstrijdleider competitie Harjan Hooijen
 • Wedsrijdleider PK’s Johan van Hemert
 • Wedstrijdleider intern Ton van den Heuvel
 • Lief en Leed Marga Nobbe
 • Bestuurslid Cengiz Tunc

Omdat het hier personen betreft moet er officieel schriftelijk worden gestemd, tenzij de vergadering anders beslist.

Chris vraagt het woord en betoogt, dat we een open vereniging willen zijn en dat deze stemming dus ook bij handopsteken zou moeten kunnen.

Dit standpunt wordt door de vergadering met instemming begroet, zodat we dus gaan handopsteken.

Vervolgens wordt de vraag van het bestuur ten aanzien van de voorgestelde samenstelling aan de vergadering voorgelegd en bij meerderheid besloten.

Het nieuwe bestuur is hiermee in functie.

Frans bedankt de leden voor het vertrouwen en alle nieuwe leden doen een kort woord ter introductie.

 1. Rondvraag
 • Ed geeft aan, dat het protocol kleding is niet bij iedereen duidelijk is. Het bestuur zal het (opnieuw) communiceren. PeterF. Zegt, dat het goed zou zijn voor de uitstraling als de leden bij door ons georganiseerde wedstrijden het clubtenue ( wit overhemd) dragen. Het bestuur zal dit communiceren.
 • Gevraagd wordt naar de samenstelling van het dagelijks bestuur. Dit is nog niet besproken maar komt in de eerstvolgende bestuursvergadering, waarna het wordt gecommuniceerd

Er zijn geen verdere vragen meer.

 1. Sluiting

Frans bedankt ieder voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering

Geplaatst in Archief, Notulen.